Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST REGTHUYS GOUDRIAAN

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
a. B&B: Bed & Breakfast Regthuys Goudriaan, Noordzijde 12, 2977 AD Goudriaan. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.G. van Erp en mevrouw B. Tekinalp, verder te noemen als “Eigenaren”.
b. Gast: een persoon die bij de B&B verblijft en als zodanig is aangemeld;
c. Hoofdgast: de persoon die (mede namens andere gasten) bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder te zijn dan 18 jaar en is verantwoordelijk voor zijn/haar mede gasten;
d. Eigenaren: de persoon die als eigenaar de B&B beheert;
e. Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door de B&B;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
  rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genoemd betreffende het verblijf in de B&B.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

  3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Tarieven

 1. De tarieven, bij B&B reservering, zijn inclusief inclusief 9% BTW en toeristenbelasting voor de Gemeente Molenlanden, ontbijt (tenzij anders overeengekomen), opgemaakte bedden, handdoeken en eindschoonmaak.

  2. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulerings- of reisverzekering en/of andere kosten.

 2. Alle vermelding betreffende de tarieven op de website www.regthuys-goudriaan.nl worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Artikel 4. Reservering en betaling

 1. Reservering is via de reserveringslink op www.regthuys roudriaan.nl mogelijk. Of kan via diverse boekingssites, mondeling, per post of telefonisch worden aangegaan.

  2. De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door B&B.

  3. Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.

 2. Betaling dient vooraf per bank te worden gedaan, tenzij met de Hoofdgast afwijkende afspraken zijn gemaakt welke in de bevestiging worden vastgelegd.

 

Artikel 5. Annulering

 1. Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de B&B te worden meegedeeld.
 2. Bij annulering binnen 24 uur vooraf aan de datum van aankomst zelf, bij aankomst of bij vroegtijdig vertrek wordt de gehele verblijfssom als vergoeding in rekening gebracht.
 3. De B&B heeft steeds het recht om meer dan een week voorafgaand aan de datum van aankomst de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Het reeds betaalde bedrag wordt zonder kosten gerestitueerd aan de Hoofdgast.

Artikel 6. Schade

 1. De Gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de Eigenaren gegeven instructies en bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.

  2. Het staat de Eigenaren vrij om gasten bij overlast dan wel ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B te ontzeggen zonder enige restitutie van de verblijfskosten.

 2. De Hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar of zijn/haar medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.

  4. Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing of diefstal) dient door de Gast direct aan de Eigenaren te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de Gast onmiddellijk aan de Eigenaren op diens verzoek te worden vergoed.

 3. Bij verlies of anderszins niet retourneren van de sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de Hoofdgast in rekening gebracht. De Hoofdgast is verplicht deze binnen 14 dagen na ontvangst van de door de B&B onderbouwde verzonden factuur te voldoen.
 4. Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de Hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B te versturen of deze alsnog binnen 2 werkdagen in persoon te overhandigen. Bij niet nakomen hiervan wordt € 100,00 in rekening gebracht voor het vervangen van sleutels/sloten.

Artikel 7. Klachten

 1. De Gast is steeds gerechtigd zijn klachten aan de Eigenaren van de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met de nodige spoed te behandelen, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte van de Eigenaren, schade aan de accommodatie wegens storm, brand of anderszins waardoor een normaal gebruik van de accommodatie (tijdelijk) niet mogelijk is, extreme weersomstandigheden, storingen in het stroomcircuit of maatregelen van overheidswege.
 2. Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding zal de reeds gedane betaling geheel of gedeeltelijk worden teruggeboekt, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. De Gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 2. De B&B is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

  3. De B&B is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) aan de zijde van de B&B. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de B&B voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de B&B uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Aansprakelijkheid van de B&B voor enige gevolgschade is uitgesloten.

 3. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de B&B beperkt tot het factuurbedrag.

  5. De Gast dient zelf alle redelijke maatregelen te nemen teneinde schade, verlies of diefstal van eigendommen te voorkomen. Dit bij voorbeeld door bij tijdelijke afwezigheid de accommodatie deugdelijk af te sluiten. De B&B is in deze niet aansprakelijk te stellen, behoudens het vermelde onder punt 2 van dit artikel.

Artikel 10. Privacy

 1. De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

  2. Nadere uitleg over hoe B&B met persoonsgegevens omgaat is te vinden in de privacyverklaring die op www.regthuys-goudriaan.nl is te vinden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De algemene voorwaarden en de overeenkomst welke tussen de gasten en de B&B zijn gesloten worden beheerst door Nederlands recht.

  2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 12. Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

  2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

  3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Huishoudelijk reglement Bed & Breakfast Regthuys Goudriaan

 • Inchecken kan op de dag van aankomst tussen 14:00 uur en 22:00 uur, tenzij anders is overeengekomen met de Hoofdgast.
 • Uitchecken dient te geschieden tussen 7:00 uur en 11.00 uur op de dag van vertrek, tenzij anders is overeengekomen met de Hoofdgast.
 • Huisdieren zijn in de B&B in overleg toegestaan.
 • Ontlasting van huisdieren dient door de eigenaar van het huisdier onmiddellijk opgeruimd te worden;
 • Honden dienen na een wandeling bij aankomst schoon gemaakt te worden alvorens zij en accommodatie binnen gaan.
 • Roken is in de gehele B&B niet toegestaan, op het buitenterrein mag wel gerookt worden.
 • Rest afval, plastic, oud papier en GFT afval dienen te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken achter de B&B
 • Tussen 22.00 uur en 7.00 uur dient geluid zoveel mogelijk te worden beperkt.
 • De Hoofdgast en zijn/haar gasten mogen gebruik maken van de gehele tuin, inclusief tuinmeubelen voor zover deze vrij toegankelijk.
 • De kamers dienen netjes gehouden te worden.
 • Parkeren kan gratis naast de B&B, op de eerste vier parkeerplekken vanaf de straat.